Services and Repairs

Servicing package:
สำหรับการส่งดอลมาตรวจสภาพและเช็คอาการว่าสินค้ายังอยู่ในคุณภาพดีหรือไม่

 

Repair packages:
ทางร้านจะต้องรบกวนลูกค้าให้ส่งรูปสินค้ามาทางเมลของร้านเพื่อประเมิณความยากและง่ายในการซ่อม หลังจากนั้นทางร้านจะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบและทางร้านจะตีใบแจ้งหนี้เข้าอีเมลถ้าทางลูกค้าตกลงจะส่งซ่อมกับทางร้าน

- รอบซ่อมจะอยู่ทุกวันที่ 15 ของเดือน 
- ลูกค้าสามารถไปวางสินค้าเพื่อซ่อมได้ที่ Provincia Mega Plaza